Kira Sözleşmesi 2023 (En Güncel)

Kira sözleşmesi için öncelikle kiracı ve kiraya verenin karşılıklı anlaşması gerekir. Kiracı ve kiralayanın iradeleri bu yönde uyuşmadığı takdirde kira sözleşmesi kurulamaz. Kurulan kira sözleşmesiyle beraber sözleşmeye konu mal veya hak, kira sözleşmesi ile belirlenen sürede kiracıya devredilir.

Kiracı, kendisine verilen bu haklara karşılık kira bedeli öder. Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiracı, kiraladığı mal veya hakkı iade etmekle yükümlüdür. Uygulamada hemen hemen herkesin, yaşamının bir bölümünde muhatap olduğu kira sözleşmesi herhangi bir şekil şarta bağlanmamış olup kişiler gerek yazılı gerekse sözlü kira kontratı hazırlayabilir.

Kira sözleşmesi her ne kadar şekil şarta bağlanmamış bir sözleşme olsa da tarafların yazılı şekilde kira sözleşmesi yapması ispat kolaylığı açısından daha uygundur. Zira sözlü yapılan sözleşmelerde herhangi bir uyuşmazlık yaşandığı takdirde ispat son derece zor olmaktadır. Kira kontratı, gereken unsurların mevcut olmasıyla beraber kurulur. Kurulan kira sözleşmesi, sözleşme taraflarına birtakım hak ve borçlar yükler.

Sizlere kira sözleşmesi adlı makalemizde kullanıcıların çok fazla sorguladığı “kira kontrat örneği Word” , “kira kontratı PDF” , “boş kira kontratı Word” , “kira kontratı indir” , “Sağlam kira kontratı” , “en sağlam kira kontratı nasıl yapılır” , “boş kira kontratı örneği indir” , “sıfır ev kira sözleşmesi” konularının da cevaplarını vereceğiz.

Kira Sözleşmesinde Kiraya Verenin Borçları

sağlam kira kontratı
sağlam kira kontratı

Kira sözleşmesi kurulduğu anda kiraya veren teslim borcuyla yükümlü olur. Kira kontratına konu malın, anlaşılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma uygun bir durumda teslim edilmesi ve kira kontratı sona erene kadar bu şekilde bulundurulması gerekir. Kiraya verenin bir diğer borcu ise; vergi ve benzer yükümlülüklere katlanma borcudur. Kira kontratına konu mal ile ilgili mecburi sigorta, vergi ve sair yükümlülükler, aksi yönde anlaşma sağlanmadığı takdirde kiraya veren tarafından katlanılması gereken borçlardandır.

Kira kontratı kurulduğunda kiraya vere, kiralananın kullanımıyla alakalı olmak kaydıyla kendisi ya da üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen yan giderlere katlanmakla yükümlüdür. Kiraya verenin bir diğer yükümlülüğü ise kiralanın önemli ayıplarından sorumlu olmasıdır. Kiralanan, önemli ayıplarla kiracıya teslim edildiği takdirde kiracı, borçlunun temerrüdüne ya da kiraya verenin kiralananın sonradan ayıplı hale gelmesi nedeniyle doğam sorumluluğuna dair hükümlere müracaat etme hakkına sahiptir.

Kiralananın önemli olmayan ayıplarla teslim edilmesi halinde ise kiracı, söz konusu kiralanan malda sonradan meydana gelen ayıplardan ötürü kiralayanın sorumluluğuna dair hükümlere başvurma hakkına da sahiptir.

Kira sözleşmesine konu mal, sonradan ayıplı hale gelirse kiracı, söz konusu ayıpların giderilmesini yahut kira tutarından ayıplı paralel bir indirim yapılmasını veya zararının tazmin edilmesini kiraya verenden talep edebilir. Fakat, zararın giderilmesi talebi diğer seçimlik hakların kullanılmasına mani değildir. Kiralananda önemli ayıp olması halinde kiracı, kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

en sağlam kira kontratı nasıl yapılır
en sağlam kira kontratı nasıl yapılır

Kiracı, kiralanandaki ayıbın makul bir zaman zarfında giderilmesini talep edebilir. Kiracının, kiraya verene ilişkin bu talebi makul süre içerisinde giderilmezse kiracı, kiralanandaki mevcut ayıbı kiraya veren adına giderebilir ve bu nedenle doğan alacağını belirlenen kira tutarından düşürebilir. Bununla birlikte kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini de talep edebilir.

Kiralananda bulunan ayıbın, kiralananın kullanıma elverişli olmasına mani olması veya önemli ölçüde engellemesi ve verilen makul sürede ayıbın giderilmemesi halinde kiracının kira sözleşmesini feshetme hakkı mevcuttur.

Kiralananı kiraya veren, kiralanandaki ayıbı gidermek yerine makul bir zaman zarfında ayıpsız bir benzeri ile değiştirme hakkına sahiptir. Kiraya veren, kiralananın ayıpsız bir benzerini hemen vermek suretiyle kiraya verenin uğradığı zararın tamamını giderebilir ve kiracının seçimlik haklarını kullanmasına mani olabilir.

Kiracı, kiralananda mevcut olan ayıpların kiralananın sağlıklı bir şekilde kullanımını etkilemesi halinde bu ayıpları kiraya verene iletir ve kiraya veren, söz konusu ayıpları öğrendiği andan ayıbın giderilmesinde kadar geçen zaman adına, kira tutarından ayıpla orantılı olacak şekilde indirim yapılmasını talep edebilir.

Kiralananda bulunan ayıpların giderilmesinden doğan zararları ödemekle yükümlü taraf kiraya verendir. Kiraya veren, söz konusu ayıpların meydana gelmesinde kusurlu olmadığını ispat ederek bu yükümlülükten kurtulabilir.

Kira Sözleşmesinde Kiracının Borçları

sıfır ev kira sözleşmesi
sıfır ev kira sözleşmesi

Kira sözleşmesinin kurulmasıyla beraber kiraya veren için birtakım borçlar doğduğu gibi kiracı için de borçlar ve yükümlülükler doğar. Kira kontratının kurulmasıyla birlikte kiracı için doğan borç ve yükümlülüklerden ilki; kira bedelini ödeme borcudur. Kiracı, aksine sözleşme veya yerel adet olmadığı sürece, kira kontratında kiralanana karşılık anlaşılan kira bedelini ve yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin biriminde ödemekle yükümlüdür.

Kiracının bir diğer yükümlülüğü ise; kiralanan malı, kira sözleşmesinde ifade edildiği üzere özenle kullanma ve komşularına saygı gösterme borcuyla yükümlüdür. Sözleşmeye uygun şekilde kullanmalı, kiralananı kullanırken özen ve dikkatle kullanmalı, kiraya verenin onayı olmadığı sürece kiralananın özünde değişiklik meydana getirecek, kiralanana zarar verecek değişikliklerden kaçınmalıdır.

Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun ve özenle kullanma yükümlülüğünü ihlal ederse kiraya veren kiracıya ihtarda bulunur. Bu ihtar; konut ve çatılı iş yeri kirasında, kiracıya en az 30 gün süre tanınarak söz konusu ihlalin giderilmesi talebi ve aksi halde kira kontratının feshedileceği iletilir. ; Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde durum bu şekilde iken; kiraya veren, diğer kira sözleşmelerinde herhangi bir ihtarda bulunulmadan yazılı bir bildirimle sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde, kiracının kiralanana kasti olarak ciddi bir zarar vermesi, kiracıya tanınacak zamanın yararsız olacağına kanaat edilmesi ya da kiracının bu yükümlülüğüne tezat teşkil edecek davranışlarda bulunması nedeniyle kiraya veren yahut aynı taşınmazda yaşayan kişiler ile komşular açısından durumun çekilmez hale gelmesinde kiraya veren, yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle kira kontratını anında feshetme hakkına sahiptir.

Kira sözleşmesi ile birlikte kiracı için doğan borçlardan bir diğeri; kiralananın tabii kullanımı için gereken temizlik ve bakım masraflarını ödeme yükümlülüğüdür. Bu hususta ayrıca yerel adet de dikkate alınır. Kiracının bir diğer borcu ise kiralanandaki ayıpları kiraya verene bildirme borcudur. Kiracı, kiraya verenin gidermekle yükümlü olduğu ayıpları geç kalmadan kiraya veren bildirmelidir. Aksi takdirde kiracı, meydana gelen zararlardan sorumlu tutulur.

Kiracı, kira kontratına konu maldaki ayıpların giderilmesi veya zararların önlenmesini hedef alan çalışmalara katlanma borcu altındadır. Bunun yanı sıra kiracı; bakım, satış veya sonraki kiralamalar için mecburi olduğu ölçekte, kiraya verenin ve kiraya verenin tespit ettiği üçüncü kişinin kiralananı görmesine, gezmesine müsaade etmekle yükümlüdür. Bu tür bir durumda kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın görüleceğini, gezileceği kiracıya makul bir süre öncesinde bildirmekle ve kiracının menfaatini gözetmekle yükümlüdür.

Kira Sözleşmesinde Hukuki Danışmanlık

Kira sözleşmeleri ifade edildiği üzere çok genel ve kapsamlı bir konu olup oldukça detaylı ve hukuki açıdan muntazam hazırlanmalıdır. Zira kira sözleşmesi nedeniyle yaşanan hak kayıpları ve mağduriyetlerin birçoğu, hazırlanan kira sözleşmesine gerekli özenin gösterilmemesi ve mevcut durumun tüm koşulları düşünülerek taraflara özgü kira sözleşmesi yapılmaması nedeniyle yaşanır.

Kira sözleşmelerine profesyonel yardım almak, kira sözleşmesinin hazırlanması, doldurulması ve süreç içerisinde yaşanan uyuşmazlıklarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususunda deneyimli bir avukatla çalışılması önemlidir. Bu sayede, telafisi güç mağduriyetlerin önüne geçilerek sağlık bir kira ilişkisi kurulması sağlanacaktır.

Kira Kontratı Örneği Word

Kira kontratı örneği Word başlığımızda sizlere hazır olarak kullanabileceğiniz sağlam kira kontratı örneği sunacağız. Sıfır ev kira sözleşmesi arayan kullanıcılar da kira kontratı örneğini kullanabilirler.

Aşağıdaki tabloda sizlere kira kontratı örneğini hem kira kontratı örneği Word olarak hem de kira kontratı örneği PDF olarak paylaşmış bulunuyoruz. İstediğiniz formatta indirme işlemini sağlayabilirsiniz.

Yayınlanma Tarihi13.02.2023
Kira Kontratı Örneği Wordİndir

Kira Sözleşmesi ile Alakalı Sık Sorulan Sorular

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Kira sözleşmelerinde sözleşme bitimi sonrasında kira sözleşmesini yenileme veya iptal etme kararı kiracı’ya aittir. Kiracı sözleşmesini yenilemek istediği sürece herhangi bir şekilde çıkarma işlemi yapılması mümkün değildir.

Kira sözleşmesi adlı makalemize benzer içerikleri incelemek için Genel bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

5/5 - (9 votes)

Yorum yapın

Kombicozum.com smm panel Arizacozum.com Cozum10.com burun estetiği düğün davetiyesi mizah.org